Ilmavesilämpöpumppu-vertailu

Mitä on hyvä ottaa huomioon?

Ilma-vesilämpöpumppujen vertailu kannattaa, koska eri valmistajien laitteissa on isoja eroja. Oikein valitulla, laadukkaalla ilma-vesilämpöpumpulla säästät jopa yli puolet energiakuluista ja nostat asumisesi tasoa.

Huomioi vertailussa ilmavesilämpöpumpun suorituskyky ääriolosuhteissa

Ilma-vesilämpöpumppujen tehoja voidaan ilmoittaa usealla eri tavalla. Laitteiston lämpötehoon vaikuttaa sekä ulkolämpötila että verkostoon lähtevän veden lämpötila.

Esitteissä ilmoitettavien teholukemien kanssa merkitään yleensä ulkolämpötila kirjaimella A ja lämmitysverkkoon lähtevän veden lämpötila kirjaimella W.

Esimerkki:
A7W35 tarkoittaa sitä, että teho on ilmoitettu olosuhteissa, joissa ulkoilman lämpötila on +7 astetta ja laitteistosta lähtevän veden lämpötila on +35 astetta.

Lisäksi invertterikäyttöisillä laitteilla on useampi eri lämmitysteho kaikissa olosuhteissa. Tämä invertterin tehoalueen piste usein ilmoitetaan termeinä min, max, nominal/nimellinen.

Apua ilma-ve­si­läm­pö­pum­pun hankintaan?

Parhaat ilmavesilämpöpumput tuottavat hyvin lämpöä myös pakkasella

Parhaimmat ilma-vesilämpöpumput tuottavat suuren lämpötehon vielä, vaikka ulkolämpötila olisi todella alhainen ja verkostoon lähtevän veden lämpötila korkea.

Esitteissä ilmoitetaan myös kompressorikäytön toimintaraja. Tämä on yleensä piste, jonka jälkeen laitteisto pysäyttää ulkoyksikön ja jatkaa lämmittämistä suorasähkölämmittimellä. Esimerkiksi Mitsubishi Electric Zubadan-yksiköt tuottavat lämpöä ulkoyksiköllä vielä -28 asteen ulkolämpötilassa.

Kompressorikäytön toimintaraja kertoo suorasähkölämmittimen toiminnasta

Esitteissä ilmoitetaan myös kompressorikäytön toimintaraja. Tämä on yleensä piste, jonka jälkeen laitteisto pysäyttää ulkoyksikön ja jatkaa lämmittämistä suorasähkölämmittimellä.

Esimerkiksi Mitsubishi Electricin Zubadan-yksiköt tuottavat lämpöä ulkoyksiköllä vielä -28 asteen ulkolämpötilassa.

Hyötysuhde ilmoittaa käytettävissä olevan energian määrän

Hyötysuhde kertoo suhdelukuna, kuinka suuri osa järjestelmään syötetystä energiasta voidaan hyödyntää varsinaista tarkoitusta varten. Esimerkiksi öljylämmityksen hyötysuhde voi olla 0,8. Tämä tarkoittaa sitä, että ostetun öljyn energiasisällöstä saadaan hyödynnettyä vain 80 prosenttia lämmityskäytössä. Kaikkea energiaa ei saada hyödynnettyä siitä syystä, että muun muassa savukaasujen mukana lämpöenergiaa karkaa taivaalle.

Lämpöpumppujen hyötysuhdetta pitää käsitellä hieman eri tavalla. Normaalisti hyötysuhteen teoreettisena ylärajana pidetään lukemaa 1. Lämpöpumppu kuitenkin voi siirtää lämpöenergiaa niin tehokkaasti, että tuotettua lämpöenergiaa voi olla moninkertainen määrä kulutettuun energiaan nähden.

Samaan tapaan kuin lämmitystehoja voidaan ilmoittaa eri olosuhteissa, on hyötysuhteellakin monta eri olosuhdetta, jossa se voidaan ilmoittaa. Hyötysuhteen ilmoittamiseen käytetään usein samaa merkintätapaa kuin lämmitysteholukemissa: ilmoitetun lukeman olosuhdetta vastaava ulkolämpötila A ja laitteistosta lähtevän veden lämpötila W.

Mitä parempi ilmavesilämpöpumpun hyötysuhde ja lämmitysteho on pakkasilla, sitä enemmän säästöä kertyy.

Lämpökerroin on sama asia kuin hyötysuhde

Virallisissa materiaaleissa lämpöpumppujen suorituskykyä kuvataan termillä lämpökerroin, sillä se kuvaa paremmin laitteiston toimintaa. Hyötysuhde eli lämpökerroin voidaan ilmoittaa hetkellisenä hyötysuhteena COP tai koko lämmityskauden lämpökertoimena SCOP.

SCOP voidaan ilmoittaa samantyyppisesti kuin energialuokka eri ilmasto-olosuhteissa ja eri lämmitysverkon lämpötilalla. On hyvä varmistaa, että verrattavat lukemat on ilmoitettu samoissa olosuhteissa. Olosuhde voi olla esimerkiksi: keskikylmä ilmasto, matala lämpötila.

Hyötysuhteen rinnalla on hyvä vertailla myös lämmitysteholukemia

Jos laitteiston hyötysuhde on hyvä mutta tuottoteho heikko, laitteisto tarvitsee lisätehon sähkövastuksesta. Tällöin järjestelmän kokonaishyötysuhde laskee. Hyötysuhdelukeman rinnalla on siis vertailtava myös lämmitysteholukemia.

Korkea lämmitysverkkoon menevän, niin sanotun menoveden lämpötila heikentää lämpöpumpun antotehoa ja hyötysuhdetta. Siksi ilmavesilämpöpumppu toimii lattialämmityksen yhteydessä paremmalla hyötysuhteella kuin patterilämmityksen yhteydessä.

Mitä parempi ilmavesilämpöpumpun hyötysuhde ja lämmitysteho on pakkasilla, sitä enemmän säästöä kertyy.

Oikein valittu ilmavesilämpöpumppu lämmittää käyttöveden vielä pakkasellakin

Oikein valitulla ilmavesilämpöpumpulla voidaan tuottaa käyttöveden lämmittämiseen riittävän lämmintä vettä vielä pakkasellakin.

Paras tapa lämmittää käyttövettä lämpöpumpulla on tehdä se erillistoimintona vaihtoventtiilin avulla. Tällöin laitteisto keskittyy pääasiassa talon lämmittämiseen, sillä lämmitysverkossa lämpöenergian tarve on paljon suurempi ja tarvittava menovesilämpötila alhaisempi.

Käyttövesi lämmitetään vain tarpeen mukaan lämmitysverkosta erillään olevassa käyttövesisäiliössä. Tällä tavoin lämpöpumppu pystyy alhaisemman veden lämpötilan avulla pitämään kaiken lämpimänä ja järjestelmän kokonaishyötysuhde saadaan pidettyä parempana.

Sen lisäksi, että Mitsubishi Electric Ecodan ilma-vesilämpöpumppu hoitaa käyttöveden lämmittämisen vaihtoventtiilitoiminnolla, siirretään lämpö käyttövesisäiliöön erinomaisella hyötysuhteella.

Puhdas käyttövesi ja lämpöenergiaa käyttöveteenkin siirtävä lämmitysverkon vesi pidetään erillään. Tästä syystä lämpö siirretään erillisellä lämmönsiirtimellä lämmitysverkon vedestä käyttöveteen.

Käyttöveden voi lämmittää myös energiatehokkaasti

Perinteisesti on käytetty kuparikierukkaa säiliön sisällä, josta lämpö siirtyy käyttöveteen. Tämä ei ole kaikkein tehokkain ratkaisu, ja usein lämpöä siirtävän lämmitysverkon veden lämpö joudutaan nostamaan korkeaksi, jotta käyttövesi lämpiää riittävästi.

Mitsubishi Electric Ecodan -ilmavesilämpöpumppu lähestyy kuitenkin asiaa eri tavalla: lämpö siirretään käyttöveteen levylämmönsiirtimen avulla. Näin lämmön siirtäminen on mahdollisimman energiatehokasta.

Tämän lisäksi koko käyttövesisäiliön vesi lämmitetään kauttaaltaan lämpimäksi, jolloin käyttöveden riittävyys on erinomainen. Tällä tavoin 200 litran käyttövesisäiliöstä saadaan energiatehokkaasti jopa 300 litraa suihkulämpöistä vettä.

Käyttövesisäiliön litratilavuus ei siis kerro täysin, kuinka paljon lämmintä käyttövettä on käytettävissä.

Levylämmönsiirrin siirtää lämmön käyttöveteen tehokkaasti.

Hiljainen käyntiääni lisää asumismukavuutta

Ilmavesilämpöpumpuissa on erilaisia äänitasoja. Äänenpaineen taso SPL kertoo, miltä ääni kuulostaa valitun etäisyyden päästä. Jotta eri laitteiden SPL-lukemat olisivat vertailtavissa keskenään, pitäisi tietää etäisyys, josta äänenpaine on mitattu.

Scanofficen maahantuomien lämpöpumppujen äänenpaineen taso ilmoitetaan metrin päästä mitattuna suoraan yksikön edestä. Teknisten tietojen taulukoissa ilmoitetaan lisäksi etäisyys erillisenä huomautuksena. Voi kuitenkin olla, että jotkin maahantuojat tai valmistajat ilmoittavat arvoja myös muilta etäisyyksiltä tai muualta mitattuna, joten vertaillessa on oltava tarkkana.

Äänen tehotasolla PWL tarkoitetaan äänilähteen ympäristöönsä säteilemää äänitehoa. Tämä siis tarkoittaa sitä, kuinka paljon mitattavasta kohteesta ylipäänsä lähtee ääntä. Tätä arvoa ei siis voi ilmoittaa muilta etäisyyksiltä mitattuna.

Vertaillessa kannattaa siis varmistaa, että vertailet keskenään joko äänenpainetasoja tai äänitehotasoja.

Äänenpaineen ja äänitehotasojen tunnukset

Esitteissä usein esitetään äänenpainetaso tunnuksella SPL. Virallinen SI-järjestelmän tunnus on Lp. Tunnuksen perässä on usein myös kirjain A, joka tarkoittaa mittauksessa käytettyä painotusta.

A-painotus kuvaa parhaiten ihmisen aistimaa äänen häiritsevyyttä. Tunnus kokonaisuudessaan olisi tällöin LpA.

Äänitehotaso ilmoitetaan usein tunnuksen PWL yhteydessä, mikä sekin on vanha tunnus. Virallinen tunnus on LW.

Samaan tapaan kuin äänenpaine, voidaa äänitehotaso ilmoittaa painotuksella. Usein käytetään A-painotusta, jolloin tunnus kokonaisuudessaan olisi LWA.
Vanhojen tunnusten yhteydessä saatetaan A-painotus ilmoittaa myös yksikön yhteydessä.

Yksikkö normaalisti on siis desibeli dB. A-painotusta ilmaistaessa voi yksikkö olla ilmoitettuna näin: dB(A).

Sisä- ja ulkoyksikölle ilmoitetut äänen tehotasolukemat löytyvät ainakin lämpöpumppujen energiamerkinnästä.

Ilmavesilämpöpumppujen ulkoyksiköiden äänenvoimakkuuksissa on eroja

Laadukkaan ilmavesilämpöpumpun ulkoyksikössä on kiinnitetty huomiota hiljaisuuteen. Esimerkiksi kompressori voi olla useamman kerroksen takana äänieristettynä. Useampi kerros äänieristyksiä hiljentää kompressorin ääniä huomattavasti.

Ulkoyksiköstä saadaan hiljaisempi myös kasvattamalla ulkoyksikön kokoa erityisesti syvyyssuunnassa. Erityisesti syvyyssuunnassa kookkaamman ulkoyksikön ansiosta puhaltimen siivistä saadaan suurempia, jolloin puhallin pyörii hitaammin ja äänet pienenevät. Lisäksi laadukas maatukiteline oikein sijoitettuna tekee laitteistosta lähes äänettömän.

Älykäs ohjausjärjestelmä lisää säästöjä

Talon lämmöntarve on pieni, kun ulkona on vielä plusasteita, ja kasvaa pakkasen kiristyessä. Jotta vesikiertoisella lämmönjakojärjestelmällä saataisiin talo pysymään sopivan lämpöisenä joka säällä, on verkostossa kiertävän veden lämpötilaa säädeltävä.

Perinteinen ohjausjärjestelmä perustuu ulkolämpötilaan

Perinteinen ohjausjärjestelmä perustuu pelkkään ulkolämpötilaan. Lämmitystä ohjaavalle järjestelmälle määritellään niin kutsuttu lämpökäyrä. Lämpökäyrä määrittää verkostossa kiertävän veden lämpötilan eri ulkolämpötiloilla.

Verkoston vaatimat lämpötilat ovat aina kohdekohtaisia, ja parhaimmillaankin lämpökäyrän määrittely on arvio. Usein järjestelmää pitää käydä säätämässä riippuen siitä, millä tavalla huonetilat eri ulkolämpötiloilla lämpenevät.

Tällaisessa järjestelmässä on usein vielä erilaisia huonetermostaatteja, joilla ylimääräistä lämpöä saadaan vähennettyä. Termostaatit siis rajoittavat veden kiertoa lattialämmityspiireissä tai lämmityspattereissa, jotta verkostossa kiertävä liian korkea veden lämpötila ei lämmitä huonetiloja liikaa.

Esimerkiksi öljylämmitysjärjestelmässä lämpökäyrään perustuvan lämmitysjärjestelmän saa kyllä toimivaksi. Öljykattilan hyötysuhde nimittäin on aika lailla jatkuvasti noin 0,8, vaikka verkoston lämpötila olisi jopa 80 astetta. Lämpöpumpulla lämmitettäessä taas verkoston lämpötilalla on suuri merkitys hyötysuhteeseen. Mitä matalammalla verkostossa kiertävän veden lämpötilalla talo saadaan lämpiämään, sitä parempi hyötysuhde järjestelmässä on. Parempi hyötysuhde taas luonnollisesti lisää säästöjä.

Automaattinen sopeutustoiminto optimoi huoneen lämpötilan

Mitsubishi Electric -ilma-vesilämpöpumppujen ohjaukseen käytetään yleensä huonelämpötilaan perustuvaa automaattista sopeutumistoimintoa. Järjestelmä siis tarkkailee huonelämpötilaa ja sopeuttaa verkostossa kiertävän veden lämpötilan niin alhaiseksi, kuin vain mahdollista. Tällä tavoin laitteiston hyötysuhde saadaan joka kohteessa optimoitua niin hyväksi, kuin mahdollista.

Termostaateilla ei tarvitse, eikä edes kannata, rajoittaa veden kiertoa lämpöä luovuttavissa lattialämmityspiireissä tai lämpöpattereissa. Kun kaikki lattialämmityspiirit ja patterit ovat käytössä täydellä kapasiteetilla, verkoston veden lämpötila on alhaisimmillaan.

Lisäksi järjestelmä tunnistaa, jos huonetilat ovat lämmenneet jo esimerkiksi kevättalven auringon lämmöstä, eikä ala tuottamaan lämpöä turhaan. Ulkolämpötilan mukaan lämmitystarvetta voi tällaisessa tilanteessa olla paljonkin, ja lämpökäyrään perustuva järjestelmä silti vielä tuottaisi lämpöä ja energiaa kuluisi turhaan.

Järjestelmän ohjaustavalla on suuri merkitys saavutettavaan säästöön ja laitteiston oikeanlaiseen toimintaan. Vertaillessa kannattaa varmistaa, että järjestelmän ohjaus toteutetaan lämpöpumpputekniikalle optimaalisella tavalla eli pitämällä verkostossa virtaavan veden lämpötila mahdollisimman alhaisena halutun huonelämpötilan saavuttamiseksi.

Ilmavesilämpöpumpun hinta – vertaile huolella

Markkinoilla on monenhintaisia ilmavesilämpöpumppuja. Jos jokin laite on erityisen kallis tai poikkeuksellisen halpa, kannattaa pysähtyä tutkimaan, mistä hinta koostuu. Tärkeintä on valita ilmavesilämpöpumppu, joka sopii parhaiten omaan kohteeseen. Ammattitaitoista apua laitteiston valintaan saat Scanofficen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.

Varmista, että laitteisto on testattu ja todistetusti toimii hyvin myös Suomen vaativissa sääoloissa!

Tutustu ilmavesilämpöpumppu-oppaaseen!

Ilmaisesta ja kattavasta ilmavesilämpöpumppu-oppaastamme löytyy paljon hyödyllistä tietoa ilma-vesilämpöpumpun hankinnan ja käytön tueksi.